Ga naar regels
Ga naar contact
Ga naar disclaimer


Disclaimer
Stichting Garantiefonds kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade in welke vorm dan ook voortvloeiende uit informatie op deze site. Noch kan Stichting Garantiefonds aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiende uit gebruik, onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van informatie op deze site.
Alle informatie, voorbeelden en suggesties op deze site is/zijn samengesteld en geschreven met de uiterste zorgvuldigheid. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle ingevoerde informatie juist is.


Stichting Garantiefonds en uw privacy
De gegevens die we via de formulieren van u krijgen, worden alleen gebruikt voor het doel van dat formulier. We gaan zeer vertrouwelijk met uw gegevens om en houden ons zich strikt aan de eisen die de wet op de Persoonsbescherming stelt. Gegevens worden nooit beschikbaar gesteld aan derden.


Copyright
Deze website is het eigendom van Stichting Garantiefonds. Beeldmateriaal, teksten en andere tools mogen niet overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van Stichting Garantiefonds.
Verzoeken daartoe kunt u indienen bij de Stichting Garantiefonds: info@garantiefondsvorst.nl


Heeft u op- of aanmerkingen over deze site, dan kunt u deze mailen naar: garantiefondsvorst@cnvvakmensen.nl