Ga naar regels
Ga naar contact
Ga naar disclaimer


Plichten van de werkgever

Bij ongunstige weersomstandigheden waardoor er arbeidsverhindering optreedt, heeft de werkgever de plicht om het vast overeengekomen loon aan de werknemer door te betalen. Dat betekent dat ook de prestatietoeslag doorbetaald moet worden. Tevens moet de werkgever aan de bijdrage- en premieverplichtingen voldoen, die vermeldt staan in artikel 55 van de Cao voor de Bouwnijverheid. Daarbij moet u denken aan doorbetaling aan het Tijdspaarfonds, het Opleiding- en Ontwikkelingsfonds en aan het Aanvullingsfonds voor de Bouwnijverheid.

Verschil van mening?
In de cao staat vastgelegd dat de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever ook geldt, indien er twijfel is of u als werknemer al dan niet terecht de werkzaamheden heeft neergelegd.
In geval er een verschil van mening bestaat over de vraag of al dan niet terecht de buitenwerkzaamheden zijn neergelegd, kan zowel de werkgever als de werknemer bemiddeling vragen aan Weerverletbestrijding. Het bemiddelingsverzoek moet binnen een periode van maximaal twee werkdagen na de gebeurtenis bij Weerverletbestrijding zijn binnengekomen. Weerverletbestrijding hanteert een checklist om na te gaan of de werknemer al dan niet terecht het werk heeft gestaakt. Binnen maximaal vijf werkdagen na ontvangst van het bemiddelingsverzoek komen zij met een bindende uitspraak.

Voor meer info ga naar www.weerverlet.nl.


< terug