Ga naar regels
Ga naar contact
Ga naar disclaimer


Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een uitkering uit het Garantiefonds vorst moet u als werknemer ten eerste de werkgever schriftelijk en aangetekend manen terzake het niet nakomen van zijn verplichtingen. Indien u lid bent van een vakbond, kan deze u hierbij helpen.

Ten tweede dient u als werknemer zo spoedig mogelijk doch uiterlijk twee weken na het verstrijken van de loonperiode waarin er vorstverlet is opgetreden, dit te melden bij de vakbondsconsulenten van FNV Bouw & Infra of CNV Vakmensen. Zodra u zich meldt neem dan de volgende documenten mee:
een arbeidsovereenkomst of een ander document waaruit blijkt dat er sprake is van een dienstbetrekking;
de loonstrook van de periode waarin het vorstverlet is voorgevallen en de meest recente loonstrook waarin geen vorstverlet is opgetreden;
overzicht van de gederfde inkomsten;
een document waaruit blijkt dat de werknemer of diens vertegenwoordiger de werkgever schriftelijk en aangetekend heeft gemaand met betrekking tot het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen;
eventuele andere documenten die de aanspraken van de werknemer kunnen onderbouwen (bijvoorbeeld een id-bewijs).

Nadat de melding heeft plaatsgevonden en de vakbondsconsulent de benodigde documenten van u ontvangen heeft, zal hij of zij een aanvraag voor een uitkering indienen bij het Garantiefonds. De vakbondsconsulent dient de aanvraag te voorzien van alle benodigde documenten. Daarbij wordt tevens een verklaring van de werknemer overhandigd, waarin hij of zij verklaart dat de werknemer de vordering van de te verstrekken uitkering overdraagt aan het Garantiefonds.

Nadat de melding heeft plaatsgevonden en de vakbondsconsulent de benodigde documenten van u ontvangen heeft, zal hij of zij een aanvraag voor uitkering indienen bij het garantiefonds. De vakbondsconsulent dient de aanvraag te voorzien van alle benodigde documenten. Daarbij wordt tevens een verklaring van de werknemer overhandigd, waarin hij of zij verklaard dat de werknemer de vordering van de te verstrekken uitkering overdraagt aan het Garantiefonds.


< terug