Ga naar regels
Ga naar contact
Ga naar disclaimer


Betaling uit het Garantiefonds

Direct doch uiterlijk binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvraag door de vakbondsconsulent gaat het Garantiefonds over tot betaling. De uitkering zal gestort worden op het door de werknemer opgegeven bank- of girorekening.

Het Garantiefonds zal de kosten van de uitkering verhalen op de werkgever, die in gebreke is gesteld. In eerste instantie wordt over dit saldo een rentevergoeding en administratiekosten berekend. Indien er een incassobureau aan te pas moet komen, zullen daar de (buiten)gerechtelijke invorderingskosten bij opgeteld worden.


< terug